Kuntavaaliteemat 2021

Tutustu kuntavaaliteemoihini tällä sivulla.

  • Toimivat palvelut kaikille, ei harvoille
  • Pidetään huolta lapsista ja nuorista, he ovat tärkein voimavaramme
  • Kaikki päätökset on tehtävä ilmasto- ja ympäristönäkökulmat huomioiden

Palvelut kuntoon!

Osaaminen esiin!

Palvelut kuntoon!

Toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut kuuluvat kaikille. Turkulaisten on päästävä hoitoon jonottamatta ja maksutta. Perheiden saatavilla täytyy olla matalan kynnyksen tukea ja apua – huolehtimalla voimavaroista voidaan ehkäistä ongelmien kärjistymistä. Ikäihmisten ihmisarvoinen hoiva on varmistettava niin kotona kuin palvelutalossakin.

Turkulaisille on oltava tarjolla riittävästi helposti saavutettavia mielenterveyspalveluita. Esimerkiksi lapset ja nuoret ovat hyötyneet Turun kouluissa työskentelevistä psykiatrisista sairaanhoitajista ja vastaavia palveluita tulee kehittää kaiken ikäisille.  Kunnolliset sosiaali- ja terveyspalvelut ovat ratkaisevan tärkeitä myös koronakriisistä palautumisessa. Sosiaali- ja terveyspalveluihin budjetoidaan riittävästi rahaa yhdenvertaisten palvelujen turvaamiseksi kaikille. Lääkärille on päästävä viikossa ja maksutta.

– Perheitä on tuettava. Lapsiperheille suunnattuja kotipalveluita tulee olla saatavilla sosiaalihuoltolain mukaisesti ja palveluista on tiedotettava nykyistä paremmin.

– Varmistetaan, että Turku toimeenpanee hoitajamitoituksen täysimääräisesti vanhuspalveluissa. Samalla panostetaan työntekijöiden työssäjaksamiseen ja hyvään johtamiseen resursoimalla palvelut riittävästi.

– Matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelut turvataan ajoissa tarvitseville. Kuntien pitää yhdessä valtion kanssa panna toimeen terapiatakuu, joka takaa ihmiselle pääsyn hoidolliseen psykoterapiaan tai muuhun psykososiaaliseen hoitoon viimeistään kuukauden sisällä hoidon tarpeen toteamisesta. 

– Lapsen edun toteutumiseksi lastensuojelun työntekijöiden vaihtuvuutta on ehkäistävä työoloja ja johtamista parantamalla sekä riittävällä henkilöstön mitoituksella.

– Turussa jokaisen perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhrin on päästävä turvataloon tilanteen niin vaatiessa.

– Joukkoliikenteen käyttämisen on oltava helppoa ja ilmastoystävällistä. Föliä kehitetään tällä periaatteella. Kävelyä ja pyöräilyä edistetään määrätietoisesti.

– Kaupungin it-hankinnat on tehtävä niin, että kaupunki ei joudu huonojen sopimusehtojen vuoksi it-firmojen lypsylehmäksi. Kun Turku pitää ohjelmistot ja niiden hallinnan itsellään, se saa myös päättää mitä niillä tehdään.

Osaaminen esiin!

Lapset ja nuoret ovat Turun tulevaisuuden voimavara, jota on vaalittava. Maksuton toisen asteen koulutus ja uusi oppivelvollisuus on erinomainen uudistus nuorten tulevaisuuden kannalta. Kunnat ovat avaintekijöitä uudistuksen onnistumisessa ja valtion taloudellinen tuki on käytettävä viisaasti: Turun on varmistettava, että jokainen nuori löytää itselleen sopivan opiskelupaikan.  Ammatillisen koulutuksen lähiopetusta on lisättävä, jotta opiskelijat saavat kunnolliset valmiudet työelämään.

Koulujen eriarvoistuminen on pysäytettävä varmistamalla sopivat ryhmäkoot ja riittävät resurssit erityisopetukseen. Lasten ja nuorten oppimisen ja hyvinvoinnin tukemiseksi varmistetaan, että koulupsykologien, kuraattorien ja muiden oppilas- ja opiskelijahuollon ammattilaisten palveluita on saatavilla kaikilla koulutusasteilla.  Koronakriisi on kärjistänyt eriarvoistumista, tuonut mukanaan oppimisvajeita ja lisännyt lasten ja nuorten huonovointisuutta. Nämä haasteet on otettava vakavasti ja Turussa on huolehdittava, että kaikki lapset ja nuoret saavat tarvitsemansa tuen selvitäkseen kriisin aiheuttamista haasteista. Ammatillisen koulutuksen lähiopetuksen määrää lisätään, jotta voidaan taata hyvät oppimistulokset. Opiskelijahuollon piiriin pääsevät kaikki sitä tarvitsevat opiskelijat. 

– Nuorten maahanmuuttajien kotouttamiseen kiinnitetään erityishuomiota varmistamalla että kaikille on tarjolla laadukasta kotimaisten kielten opetusta sekä koko perheelle riittävästi ohjausta ja tukea.

– Turussa tulee olla nollatoleranssi koulukiusaamiselle ja syrjinnälle kaikessa toiminnassa. Varhaiskasvatuksen ja koulujen sekä oppilaitosten henkilöstöä tuetaan vahvistamalla heidän yhdenvertaisuusosaamistaan. 

– Yhdenvertaiseen kohteluun kuuluu sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen identiteetin huomioiminen. Henkilöstöä koulutetaan kohtaamaan erilaisia oppilaita ja opiskelijoita sekä tukemaan heidän tasapainoista kasvuaan. 

– Taidetta, kulttuuria ja liikuntaa tulee voida harrastaa asuinpaikasta, varallisuudesta, iästä, sukupuolesta ja sosiaalisesta taustasta riippumatta. Taidetta ja kulttuuria pitää viedä entistä enemmän lähipalveluiksi sinne, missä ihmiset asuvat ja liikkuvat, myös lähiöihin. Taiteen ja kulttuurin tekijöiden tilat on turvattava. 

– Kaupungin kaikessa päätöksenteossa huomioidaan ympäristö- ja ilmastonäkökulmat, sillä ne ulottuvat jokaiseen kaupungin toimialaan, esimerkiksi hankintoihin ja kaupunkisuunnitteluun. Johdonmukaisin toimin on mahdollista saavuttaa tavoite olla hiilineutraali vuonna 2029 ja edetä sen jälkeen ilmastopositiiviseksi eli ilmastoa viilentäväksi kaupungiksi.